osiedle Urocze 11, 31-953 Kraków (Nowa Huta)
Wejście od strony ul. Żeromskiego

Wyznanie wiary

 • Wierzymy, że Biblia (tj. 39 ksiąg Starego Przymierza i 27 ksiąg Nowego Przymierza) jest szczegółowym, doskonałym i zakończonym objawieniem danym wszystkim ludziom przez Boga.
 • Wierzymy, że każdy człowiek na skutek swojego upadku znajduje się w stanie grzechu i oddzielenia od Boga, czego prostą konsekwencją jest śmierć- dlatego wszyscy potrzebują zbawienia.
 • Wierzymy że każdy może pojednać się z Bogiem wyłącznie dzięki odkupieńczej ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa. Przyjęcie jej przez wiarę prowadzi do usprawiedliwienia, włącza człowieka w społeczność Ludu Bożego i uzdalnia do poznania i realizowania Bożej woli w jego życiu.
 • Wierzymy, że Izrael jest nadal Narodem Wybranym na mocy Przymierzy jakie Bóg z nim zawarł i  ma pełne prawo do obiecanej mu przez Boga ziemi ze stolicą w Jerozolimie. Kiedy “narody wejdą w pełnię”, Izrael uwierzy w swojego Mesjasza- Jeszuę “ i w ten sposób cały Izrael będzie zbawiony”, jak naucza apostoł Paweł w Liście do Rzymian.
 • Wierzymy w jednego Boga, który nazwał się “Bogiem Abrachama, Izaaka i Jakuba; objawionego człowiekowi w trzech samoistnych osobach – jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, pomiędzy którymi jest całkowita jedność, a każda z nich ma wszystkie atrybuty Stwórcy a nie stworzenia.
 • Wierzymy w Jezusa Chrystusa - (Jeszua ha- Maszija), Syna Bożego, który jest zapowiadanym przez proroków Żydowskim Mesjaszem, potomkiem Dawida i Królem Izraela. Jego odwieczne istnienie, Jego wcielenie, które zrealizowało się w wyniku narodzenia z Marii dziewicy, Jego dzieło pojednania dokonane na krzyżu, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, Jego wstawiennictwo u Ojca, oraz powtórne przyjście w chwale na Syjon, gdzie ustanowi zapowiedziane Królestwo Boże na Ziemi.
 • Wierzymy w ponadnaturalne działanie Ducha Świętego, który zmienia serce człowieka, czyniąc je zdolnym do osobowej relacji z Bogiem, jest “zadatkiem” wiecznego życia i znakiem przynależności do Mesjasza - Jezusa Chrystusa
 • Wierzymy w przeżycie chrztu w Duchu Świętym, dane każdemu wierzącemu ku życiu w namaszczeniu i w mocy Bożej, którego owocem jest świętość- czyli postępowanie zgodne z Bożym Prawem.
 • Wierzymy w ponadnaturalne, cudowne działanie Boga w Jego Kościele dzisiaj, tak jak i w czasach nowotestamentowych, będące żywą manifestacją nadchodzącego Królestwa Bożego.
 • Wierzymy w nieśmiertelność ducha człowieka, zmartwychwstanie ciała, sąd Pański nad światem, wieczną szczęśliwość sprawiedliwych i wieczne potępienie niesprawiedliwych.
 • Wierzymy, że istnieje jeden, niepodzielny i powszechny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało złożone ze wszystkich, którzy przez osobistą wiarę uznali w odkupieńczej śmierci Zbawiciela na krzyżu ofiarę za ich grzechy, odwrócili się od swoich nieprawości i doświadczyli nowego narodzenia z Ducha Świętego.
 • Wierzymy, że każdy kościół, czyli lokalne zgromadzenie wierzących i odkupionych przez Jezusa, jest jedyną biblijną formą manifestacji powszechnego Kościoła Jezusa Chrystusa; każdy kościół jest zgodnie z nauką Nowego Testamentu całkowicie autonomiczny we wszystkich sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. Stanowi żywy organizm, którego Głową jest sam Jezus, obdarowujący każdego darem łaski ku wspólnemu pożytkowi i ustanawiając służby apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza i nauczyciela, w celu wzrostu i rozwoju Kościoła. Troska o rozwój i zarząd lokalnego kościoła spoczywa na pastorze i wspierających go starszych.
 • Wyznajemy nowotestamentowa naukę o powszechnym kapłaństwie wierzących.
 • Wierzymy, że Pan Jezus ustanowił w swoim Kościele dwa obrzędy: chrzest w wodzie i wieczerzę pańską.